BAM - BÄTTRE ARBETSMILJÖ


Lär dig skapa en trygg arbetsmiljö på din arbetsplats

BAM - Bättre Arbetsmiljö eller bamutbildningen är den mest populära och största arbetsmiljöutbildningen i Sverige. I denna kurs får du lära dig hur du ska agera för att ha en trygg arbetsmiljö på din arbetsplats. Du kommer att få lära dig hur du fördelar roller och ansvar på din arbetsplats och hur du säkrar den fysiska arbetsmiljön. Kursen tar även upp den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och hur du letar efter rätt lagstiftning och hur denna ska tolkas.

Kursen är uppbyggd både med teori där du bland annat lär dig arbetsmiljölagstiftning och flera övningar med vanligt förekommande fall som du lär dig att lösa, t.ex. hur du agerar i mötet med en utbränd person.

Efter avslutad kurs kommer du ha god förståelse för de risker som finns i en verksamhet och hur du förebygger dessa. Du kommer också få lära dig metoder som du kan använda i ditt dagliga arbete och hur du skapar samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda för att arbetsmiljön ska vara god. BAM är den utbildning som rekommenderas av Arbetsmiljöverkets inspektörer för personer som har arbetsmiljöansvar. Arbetar ni inom elbranschen så finns det en egen BAM- utbildning ELBAM som ni hittar här.


Målgrupp:
Denna kurs vänder sig till skyddsombud, arbetsledare, chefer och andra som i sin yrkesroll hanterar arbetsmiljöfrågor.


Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs.


Detta lär du dig:

  • SAM – Systematiskt Arbetsmiljöarbete
  • OSA – Organisatorisk och Social arbetsmiljö
  • Samverkan i arbetsmiljöfrågor på din arbetsplats
  • Förebyggande arbete och undersökning av risker för att uppnå en bra arbetsmiljö
  • Hur en god arbetsmiljö bidrar till en verksamhets utveckling
  • Informationssökning och hur detta appliceras i det dagliga arbetsmiljöarbetet


Ort

Utbildningen ges på följande orter: Jönköping, Linköping, Sveg, Umeå, Luleå, Stockholm, Göteborg, Växjö, Norrköping, Örnsköldsvik, Uppsala, Kalmar, Borlänge, Karlstad, Falun, Malmö, Piteå, Örebro, Helsingborg, Linköping, Gävle, Söderhamn, Kiruna, Västerås, Sundsvall, Skellefteå, Visby och Östersund.


Utbildningens längd

Den här BAM- utbildningen är 2 dagar.


I priset ingår

Kursmaterial, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika samt kursintyg efter genomförd utbildning.


Boka BAM

Klicka på knappenbokaoch fyll i formuläret, använd chatten eller kontakta oss så hjälper vi dig.

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR

Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) ställer krav på utbildning och kompetens hos chefer, arbetsledare, skyddsombud samt även övriga arbetstagare. Vilka arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningar som krävs skiljer sig naturligtvis mycket åt beroende på vilken bransch man verkar i.

 

Grundutbildning arbetsmiljö

Den stora grundutbildningen i arbetsmiljö, som även är den mest populära arbetsmiljöutbildningen (runt 1,6 miljoner människor har gått den) är BAM – Bättre Arbetsmiljö. En arbetsmiljöutbildning som är framtagen av LO, Svenskt Näringsliv och PTK och ska spegla parternas gemensamma syn på vad som kan räknas som en grund att bygga vidare ifrån.

 

Utbildning elavtalen och Elsäkerhetsanvisningarna

Vissa branscher, som t.ex. elbranschen har en egen BAM- utbildning som kallas för ELBAM eller Bättre Arbetsmiljö EL och enligt Installationsavtalet 2020 - 2023 ska den ges till skyddsombud och ledamöter i skyddskommittéer. Arbetsmiljölagstiftningen ställer också krav på att chefer och arbetsledare har gedigna kunskaper om arbetet, riskerna i arbetet och åtgärder för att förebygga skador vilket innebär att denna utbildning också lämpar sig för dem.

Andra viktiga utbildningarna enligt Elsäkerhetsanvisningarna är Instruerad Person, Fackkunnig Repetition, Kontroll före Idrifttagning och Skötsel av Elektriska Anläggningar.

 

Utbildning SAM

För de som behöver arbetsmiljökunskaper för att t.ex. kunna arbeta med ledningssystemet för arbetsmiljö, företagets SAM, så kan det även räcka med en utbildning i Systematiskt Arbetsmiljöarbete en utbildning i SAM.

 

Utbildning OSA

En av de viktigare föreskrifterna som Arbetsmiljöverket gett ut är föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 som behandlar tre olika områden, arbetsbelastning, kränkande särbehandling och arbetstidens förläggning. Hög arbetsbelastning, kränkande särbehandling och arbetstidens förläggning är några orsaker till stress, utmattning och psykisk ohälsa och är ett prioriterat område då brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan leda och leder till stort lidande för individen samt kostar företaget och samhället enorma belopp.

 

Utbildning Skyddsombud

Skyddsombudet eller arbetsmiljöombudet spelar en viktig och oumbärlig roll när det handlar om att se till att arbetstagarna har det bra och att arbetsplatsen är säker och hälsosam. Deras främsta jobb är att se till att alla följer reglerna som handlar om hur arbetsmiljön ska vara, som i arbetsmiljölagen.

Dessutom är de som brobyggare mellan de som jobbar och chefen när det kommer till arbetsmiljöfrågor. De är aktivt inblandade i samarbete och samverkan när det handlar om ärenden som rör hur det är på arbetsplatsen med tanke på arbetsmiljön.

En annan viktig sak för skyddsombudet är att säkerställa att det finns en bra organisation på arbetsplatsen för att hantera arbetsmiljöfrågor. Det är som en väloljad maskin som ser till att problem hanteras ordentligt.

Det är också skyddsombudets uppgift att vara med när man bedömer risker och försöka se och lösa problem som kan göra det farligt eller dåligt på arbetsplatsen.

Skyddsombuden har rättigheter också. De får vara med när det pratas och förhandlas med chefen om arbetsmiljön, och de kan också fråga efter papper och information som har med arbetsmiljön att göra.

För att de ska kunna göra sitt jobb bra är det superviktigt att de får rätt utbildning. Arbetsgivaren och fackföreningen delar på ansvaret att se till att de får rätt kunskaper. Ibland är de också som rådgivare och stöd för de som jobbar när det kommer till arbetsmiljöfrågor.

Det är viktigt att tänka på att det är lag på att alla på arbetsplatsen, både de som jobbar och chefen, måste samarbeta och prata med varandra om arbetsmiljön. Arbetsgivaren har det största ansvaret, men alla är med och påverkar arbetsmiljön.

Och till sist, även om arbetsgivaren har det största ansvaret, är det viktigt att alla som jobbar på arbetsplatsen är med och tar ansvar för att arbetsmiljön är bra. Det är något som vi alla påverkar och har ansvar för att göra bättre.

 

Utbildning Byggherre, BAS P och BAS U

Det finns flera roller i arbetsmiljölagstiftningen med arbetsmiljöansvar, byggherren, BAS P och BAS U är några och de behöver också adekvat utbildning såsom en basutbildning som är en grundutbildning för BAS. BAS:en eller byggarbetsmiljösamordnaren som det egentligen heter utses av byggherren och det ska finnas två sådana, en för planering och projekteringsfasen och en för utförandefasen. En av de viktigaste arbetsuppgifterna för en bas är att ta fram en arbetsmiljöplan (AMP) och vad en arbetsmiljöplan är för något, vad den ska innehålla osv. lär man sig på en basutbildning. För att byggherren ska veta vilka krav den ska ställa på BAS P och BAS U samt då byggherren har ett back-up ansvar för byggarbetsmiljösamordnarnas arbete så rekommenderas även att byggherrar går en BAS p och BAS U- utbildning.

 

Arbete på Väg

Arbetar man vid väg så brukar det krävas att man har utbildningen Arbete på Väg (APV) eller Säkerhet på Väg som den också kan kallas. Tidigare gick man vanligtvis Arbete på Väg 1 och 2 vilket ger en rätt att arbeta på väg, framköra fordon och utrusta dessa med olika vägmärken, de utbildningarna heter numer Arbete på Väg 1.1, 1.2, 1.3 och brukar läsas tillsammans som en Arbete på Väg kurs.

 

Övriga arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningar

Ska man transportera farligt gods krävs ADR-utbildning vilket är en kravutbildning, jobbar man med motorkap så krävs det att arbetsgivaren utbildar i hantering av dessa verktyg. Så en motorkapsutbildning kan vara en kravutbildning utifrån de arbetsuppgifter man har.

Arbete på hög höjd kräver att man har fallskyddsutbildning då det finns många risker med detta. Att falla är den vanligaste orsaken till allvarliga olyckor samt dödsfall på arbetsplatsen så en utbildning i fallskydd är väl investerade pengar. Arbetar man med skylift så behöver man som arbetsgivare naturligtvis se till att personalen har fått den utbildning och information som krävs för detta och en lämplig skyliftutbildning brukar vara ett minimikrav. Att arbeta från skylift kräver också att arbetsgivaren utfärdar körtillstånd för skylift.

Arbetsgivaren ska se till att Första Hjälpen kan ges så förutom att det ska finnas utrustning för detta så behöver personal utbildas. Utbildning i Första Hjälpen eller utbildning i L-ABC är sådant som arbetsgivaren bör säkerställa genomförs med jämna intervaller.

Många av dessa säkerhets- och arbetsmiljöutbildningar går alldeles utmärkt att gå som distansutbildning eller som onlineutbildning där kunskaperna inhämtas via självstudier och streamade videoklipp.

 

Ledarskapsutbildning

Trivsel, stöd, handledning m.m. är sådant som är viktigt för en bra arbetsmiljö och detta ställer höga krav på ledare och chefer så därför bör dessa utbildas. En lämplig ledarskapsutbildning är t.ex. Ny Som Chef. Är man inte chef men leder andra kan utbildningen Att Leda Andra Utan Att Vara Chef ge en de verktyg man behöver.

bättre arbetsmiljö